Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu (O-59) 84 68 494 wew.4

 

Wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej może być prowadzone na podstawie:

  1. dowodu uiszczonej opłaty przez osoby fizyczne na prowadzenie połowów z brzegu lub innych niż statek urządzeń pływających;

Opłaty:

  • 30,00 zł w przypadku tygodniowego okresu połowów;
  • 70,00 zł w przypadku miesięcznego okresu połowów;
  • 140,00 zł w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów.

Wysokości opłat pomniejsza się o :

50% - w przypadku emerytów lub rencistów ,

        - osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepłnosprawności,

       - osób, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki, o której mowa w przepisach o    świadczeniach rodzinnych,

      - dzieci lub młodzieży uczącej się w wieku do 24 lat;

75%- w przypadku członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.poz.1863)

Ważne: Okres ważności uprawnień biegnie od dnia wniesienia opłaty.

W/w opłaty należy wnosić na konto Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Słupsku na rachunek:

 

NBP O/Gdańsk

 60 1010 1140 0003 5822 3100 0000

 

W tytule przelewu proszę podać: "za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na okres ...(tydzień/miesiąc/rok) " oraz "Imię i Nazwisko"

 

Podstawa prawna:

Art. 90 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz.U.2015, poz.222 z póź.zm.)

Art.16.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz.U.2015, poz.1015 z póź.zm.)

 

2. pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydawane dla organizatora zawodów na prowadzenie połowów z brzegu albo armatora statku na prowadzenie połowów z jego statku:

Opłaty:

  • 500 zł za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla organizatora zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu na okres jednego miesiąca;
  • 11 zł za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla armatora statku na okres jednego miesiąca;
  • 42 zł za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla armatora na okres kolejnych 12 miesięcy.

 

W/w opłaty należy wnosić na konto Urzędu Miejskiego w Słupsku, na rachunek:

mBank

35 1140 1153 0000 2175 4200 1010

Podstwa prawna:

Art. 90 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz.U.2015,poz.222 z póź.zm.)

 

Nie ma  możliwości uiszczenia opłaty w formie znaków skarbowych ani gotówkowo lub bezgotówkowo na rzecz organów administracji rybołówstwa morskiego.

Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia podania, wniosku, itp., a uiszczenie jego w odpowiedniej wysokości podlega kontroli organu rozpatrującego sprawę, co za tym idzie konieczne jest złożenie potwierdzenia zapłaty przy złożeniu podania, wniosku, itp. Dowód uiszczenia zapłaty należy dołączyć do wniosku.

 

Do pobrania:

Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla armatora.

Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla organizatora zawodów.

Wzór raportu z połowów rekreacyjnych dla armatora.

Wzór raportu z połowów rekreacyjnych-organizator zawodów.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim.(Dz.U 2015,poz. 222)

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego.(Dz.U.2015, poz.1015)

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 listopada 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego.(Dz.U.2016, poz.1855)

 

 

Liczba odsłon:11289
Treść wprowadził(a): Łuczkiewicz Tomasz, 2017-07-13 07:37:51
Treść wytworzył(a): Tomasz Łuczkiewicz, 2017-07-13 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-07-13 07:37:33