Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wpis statku do Rejestru Statków Rybackich składa się do ministra właściwego do spraw rybołówstwa na formularzu udostepnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.

Miejsce złożenia:

Ministerstwo Godpodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Departament Rybołówstwa

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Podstawa prawna:

Art. 14 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim  (Dz. U.2015, poz. 222).

Załączniki:

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie  morskim (Dz. U.2015, poz. 222), do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku